Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Niniejsza instrukcja została stworzona dla osób, które kandydują na studia na Politechnice Gdańskiej. 

Kandydatami mogą być osoby spoza Politechniki Gdańskiej jak również aktualni studenci, absolwenci i pracownicy Uczelni. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się naszej stronie pg.edu.pl/rekrutacja

W celu zapoznania się z kolejnymi modułami instrukcji, należy wybrać kolejne podrozdziały z menu. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieścisłości w treści instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z Helpdeskiem (zachęcamy do kontaktowania się drogą poczty elektronicznej – w korespondencji prosimy umieścić link do artykułu zawierającego nieścisłości lub dokładnie opisać ujawniony problem).

Tip

W prawym dolnym rogu strony dostępne są dane kontaktowe do wsparcia merytorycznego w zakresie Rekrutacji


\uD83D\uDCCB Powiązane artykuły