Praca zdalna

Artykuł opisuje techniczne aspekty w zakresie bezpiecznego wykorzystania sprzętu informatycznego oraz stosowania usług IT do świadczenia przez pracownika pracy zdalnej. Treść publikowanych informacji może ulec zmianie, dlatego prosimy każdorazowo przed świadczeniem pracy zdalnej o zapoznanie się z treścią niniejszego artykułu pomocy i zawartymi w nim odnośnikami.

Wnioski o pracę zdalną można składać w portalu uczelnianym Moja PG w module Pracownik w zakładce eDokumenty. Dokładny proces składania wniosków opisany jest w artykule Praca zdalna - składanie wniosku.

Proces akceptacji/odrzucenia wniosku opisuje artykuł Praca zdalna - akceptacja / odrzucenie wniosku

Spis treści:

Obszary bezpieczeństwa

W trakcie wykonywania pracy zdalnej pracownik jest zobowiązany korzystać z programów, systemów i usług informatycznych udostępnionych mu przez pracodawcę. W szczególności należy zapewnić jednoczesne bezpieczeństwo w następujących obszarach:

  1. Fizycznym - tj. urządzenia stosowanego do świadczenia pracy zdalnej (komputera, telefonu, tabletu i innych). Urządzenie musi być skonfigurowane zgodnie z wytycznymi CUI oraz odpowiednio zabezpieczone podczas transportu tego urządzania z i do miejsca wykonywania pracy zdalnej.

  2. Komunikacyjnym - należy korzystać jedynie z zaufanych sieci komputerowych (w tym sieci bezprzewodowych Wi-Fi). Pracując w dowolnej sieci komputerowej spoza Politechniki Gdańskiej zalecane jest uruchomienie usługi VPN.

  3. Usługowym - do przetwarzania i przesyłania informacji służbowych (w tym dokumentów) należy wykorzystywać jedynie legalne programy wskazane przez pracodawcę.

Bezpieczeństwo fizyczne

  1. W przypadku pracowników jednostek centralnych za prawidłową konfigurację sprzętu komputerowego odpowiada CUI. Osoby wnioskujące o pracę zdalną prosimy o wcześniejszy kontakt z Helpdesk CUI.

  2. W przypadku pracowników wydziałów za prawidłową konfigurację sprzętu komputerowego odpowiadają służby techniczne wydziałów. Konfiguracja sprzętu musi spełniać minimalne zasady określone w wytycznych CUI, które opisano w niniejszym artykule https://gdansktech.atlassian.net/wiki/spaces/HPPG/pages/75038821.

Pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzenia/urządzeń w czasie transportu, a w szczególności:

  • zaleca się przenoszenie sprzętu w specjalnym futerale, torbie lub plecaku,

  • zabrania się pozostawiania sprzętu w widocznym miejscu w samochodzie podczas postoju w miejscu publicznym lub innym środku transportu bez nadzoru (zaleca się przewożenie sprzętu w bagażniku, schowku itp.).

Poza zabezpieczeniem sprzętu istotne jest, aby pracownik znał i stosował zasady bezpieczeństwa. W tym celu przed wykonywaniem pracy zdalnie konieczne jest odbycie następujących szkoleń on-line:

Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonego pracownikowi sprzętu komputerowego do pracy zdalnej zostały opisane w tutaj .

Bezpieczeństwo komunikacyjne

Zabrania się korzystania z otwartych i nieszyfrowanych publicznych sieci Wi-Fi. W przypadku sieci domowych (prywatnych) zaleca się stosowanie szyfrowania tych sieci przynajmniej protokołem WPA2 oraz zabezpieczenia ich hasłem.

Dostęp do wybranych systemów informatycznych i usług Politechniki Gdańskiej jest możliwy jedynie poprzez połączenie VPN. Prosimy o zapoznanie się z katalogiem dostępności usług IT oraz instrukcją wykorzystania usługi VPN. Wniosek o włączenie usługi VPN można złożyć tutaj.

Bezpieczeństwo usługowe

Do komunikacji w pracy zdalnej szczególnie przydatne będą usługi:

Politechnika Gdańska oferuje swoim pracownikom znacznie szerszy katalog usług informatycznych. Jest on opublikowany na stronie Katalog Usług. Korzystając z dowolnej usługi pracownik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących regulaminów korzystania z Usług IT, które zebrano na stronie Regulaminy Usług IT

Pomoc dla pracowników PG

Centrum Usług Informatycznych świadczy pomoc techniczną wszystkim pracownikom w zakresie usług informatycznych oferowanych centralnie oraz w zakresie sprzętu komputerowego dla pracowników jednostek centralnych.

W przypadku wystąpienia problemu, prosimy najpierw zapoznać się z artykułami pomocy dostępnymi w portalu Pomoc PG. Jeśli problem nadal występuje to prosimy o kontakt z Helpdesk CUI (tel: 58 348 63 37, helpdesk@pg.edu.pl, WETI B pok. NE 342). Dla pracowników przebywających na pracy zdalnej CUI oferuje możliwość świadczenia zdalnej pomocy (pulpit zdalny). Warunki jej świadczenia oraz sposób uzyskiwania dostępu opisany został w artykule pomocy Zdalna pomoc.

W sprawach merytorycznych związanych z pracą zdalną prosimy najpierw zapoznać się z informacjami opublikowanymi w portalu Portal pracownika lub kontaktować się telefonicznie z Centrum HR (tel: 58 348 67 47).

 

 

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024