Agent nVision

Instrukcja instalacji agenta nVision


Uwagi przedinstalacyjne:

w celu łatwiejszej identyfikacji komputerów przed instalacją należy zmienić nazwy komputerów na bardziej usystematyzowane,
dla przykładu w administracji centralnej przyjęto następujący schemat nazwy komputera :

skrócona nazwa jednostki, numer budynku, numer pokoju, numer kolejnego komputera w pokoju

np. cui1p255A-02,

Ogólne zasady :

  1. Prosimy o trzymanie porządku w bazie, usuwanie zbędnych map i filtrów, pozostałości po testach

  2. Przyjęta przez Wydział konwencja nazewnictwa maszyn musi umożliwiać zbudowanie automatycznego filtru w inteligentnych mapach, wykorzystując unikalny wpis z grupy "Właściwości hosta"

  3. We właściwościach środka trwałego "Komputer" prosimy o sukcesywne wypełnienie pól "numer inwentarzowy" i "osoba odpowiedzialna", wartość pola "osoba odpowiedzialna" powinna pojawić się w polu info1 we właściwościach urządzenia co ułatwi przeszukiwanie zasobów.

  4. Tworząc inteligentne mapy, filtry, profile należy dodać jako prefiks nazwę Wydziału, również w trakcie testów (np. WZIE-…)

  5. Oddziały zostały wstępnie zdefiniowane. Oddziałem Uczelni jest Wydział, katedra jest pododdziałem, prosimy o zachowanie struktury drzewa i przenoszenie komputerów do odpowiednich oddziałów

  6. Każdy wdrożony w jednostce profil agenta musi jako wymaganie minimum zbierać informacje o sprzęcie i oprogramowaniu.


Skrócona instrukcja instalacji Nvision 7.6.2 (pełna dokumentacja znajduje się w pliku pdf)

Pliki instalacyjne, skanery offline i dokumentacja dostępne są pod adresem :

ftp://nvision:wersjapg@delta.pg.gda.pl

Instalacja Agenta Windows:

  • Ręczna - skopiuj na pendrive lub na zasób sieciowy plik agenta nVAgentInstall.msi i uruchom go na każdym komputerze

  • Instalacja za pomocą konsoli programu antywirusowego ESET - instalator w formie paczki MSI można zainstalować na klientach automatycznie za pomocą konsoli programu antywirusowego ESET. Schemat takiej instalacji został pokazany na przykładzie w dokumencie http://support.eset.com/kb2227/

 Instalacja Agenta Linux:

  • – Instalacja Agenta dla systemu Linux Ubuntu

cpanm Module::Install cpanm Archive::Tar cpanm FusionInventory::Agent cd <sciezka do katalogu ubuntu_nvagentinstall/release> sudo ./install.sh cd ~/ sudo nvagent-util server 153.19.40.74 sudo nVAgent

cpanm Module::Install cpanm Archive::Tar cpanm FusionInventory::Agent cd <sciezka do katalogu ubuntu_nvagentinstall/release> sudo ./install.sh cd ~/ sudo nvagent-util server 153.19.40.74 sudo nVAgent

Skanowanie zasobów offline bez instalacji Agenta:

Rozpakuj i uruchom Agenta w wersji dla swojego systemu operacyjnego, przekaż katalogi i pliki wynikowe skanowania Administratorowi, dane zostaną zaimportowane do serwera za pomocą funkcji Narzędzia → Importuj skany inwentaryzacji

Konta na serwerze nVision zakładane są przez p.Wojciecha Godzwona. Prosimy o zgłaszanie się do p. 255A GG celem aktywacji konta.

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z p.Wojciechem Godzwonem (tel. 60-83) lub zespołem Helpdesk.

Powiązane artykułyCentrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024