ePłatności PG

Charakter i zastosowania usługi

Aplikacja internetowa ePłatności PG udostępnia formularz służący do dokonywania szybkich płatności elektronicznych na określony wcześniej rachunek bankowy (powiązany z jednostką organizacyjną Uczelni lub organizatorami wydarzenia). Przelew odbywa się za pośrednictwem elektronicznej bramki płatności jednego ze znanych polskich dostawców. Narzędzie umożliwia szybkie elektroniczne przelewy w walutach:

 • PLN,

 • EUR.

 

Płatności mogą być wykonywane za pomocą następujących metod:

 • BLIK

 • szybkie przelewy internetowe (aktualna lista współpracujących banków dostępna w bramce płatniczej przed dokonaniem przelewu)

 • karty płatnicze.

Opracowana strona płatności może być wykorzystana w portalu Moja PG, w uiszczeniu płatności za kurs w eNauczaniu PG albo na stronie konferencji, np. w ramach usługi Konferencje PG.

Możliwości techniczne

 • Strona płatności posiada dwie wersje językowe: PL oraz EN

 • Możliwość uiszczania płatności w PLN lub w EUR (w tym płatność innej kwoty w zależności od wybranej waluty)

 • Po uiszczeniu płatności poprzez bramkę, na podany wcześniej adres e-mail organizatorów przesyłany jest e-mail z powiadomieniem o nowej wpłacie

 • Strona płatności może zawierać logotyp organizacji/organizatorów

 • Strona płatności może zawierać linki do regulaminów, oświadczeń itp.

 • Strona płatności w swoim adresie URL zawiera indywidualny symbol symbol_eventu (który może być uzgodniony z organizatorami), tj. https://platnosci.pg.edu.pl/conference/symbol_eventu

 • Stronę płatności wywołuje się poprzez adres URL (link) otrzymany po sfinalizowaniu zgłoszenia w CUI. Taki odnośnik organizator umieszcza według potrzeby, na przykład na stronie internetowej konferencji.

 • Stronę płatności można wywoływać po linku również z wykorzystaniem dodatkowych parametrów w adresie URL:

Sposób zamawiania usługi

 1. Organizator konferencji lub podobnego wydarzenia powinien skontaktować się z Kwesturą PG w celu uzyskania indywidualnego rachunku bankowego do wpłat na tę konferencję/wydarzenie.

 2. Następnie organizator składa zamówienie w CUI na przygotowanie strony płatności dla danej usługi lub wydarzenia. Zamówienie wystarczy przesłać do Helpdesku PG w formie zgłoszenia elektronicznego za pomocą:

W treści zgłoszenia należy podać:

 1. Numer indywidualnego rachunku bankowego konferencji lub wydarzenia (numer rachunku uzyskanego uprzednio w Kwesturze PG), na jaki wpłacane będą przelewy dokonywane za pomocą bramki płatniczej. Obowiązkowo numer rachunku musi zostać utworzony przez PG. Numery rachunków zewnętrznych (spoza PG) będą odrzucane przez dostawcę usługi płatności.

 2. Walutę wpłat (mogą być również dwie waluty: PLN oraz EUR, np. PLN w wersji PL formularza oraz EUR w wersji EN formularza płatności; niemniej w danej wersji językowej mogą być także obie waluty do wyboru - zgodnie z potrzebami organizatora; potrzeby w tym zakresie należy wyraźnie określić w zgłoszeniu).

 3. Tytuł konferencji lub wydarzenia, jaki ma się wyświetlać na stronie formularza. Jeśli przewidywana jest wersja językowa EN - w zgłoszeniu należy podać również nazwę wydarzenia w wersji angielskiej.
  W razie braku dedykowanej treści dla wersji EN, po wybraniu wersji EN wyświetlać się będzie ta sama treść co w wersji PL.

 4. Opis do formularza, który będzie wyświetlany pod nagłówkiem z nazwą wydarzenia (o ile organizator chce taki opis).
  W opisie dopuszczalny jest język HTML, tj. treść może być np. pogrubiona, podlinkowana (wówczas prosimy podać adres linku w zgłoszeniu) lub wyróżniona kolorem.
  Jeśli przewidywana jest wersja językowa EN - w zgłoszeniu należy podać również treść opisu w wersji angielskiej. W razie braku dedykowanej treści dla wersji EN, po wybraniu wersji EN wyświetlać się będzie ta sama treść co w wersji PL.

 5. Adres e-mail organizatora, na jaki będą wysyłane powiadomienia o nowych wpłatach. Można podać adres e-mail dedykowanego pocztowego folderu współdzielonego z adresem konferencji/wydarzenia (jeśli organizator takim dysponuje).

 6. Adres strony internetowej konferencji lub wydarzenia.

 7. Proponowany symbol konferencji, tj. krótki ciąg tekstowy kojarzący się z nazwą konferencji lub wydarzenia. Może to być akronim, skrót lub inny możliwie krótki ciąg znaków.
  Uzgodniony symbol będzie używany w linkach do formularza, tj. https://platnosci.pg.edu.pl/conference/nazwa_wydarzenia oraz w powiadomieniach e-mailowych o nowych wpłatach (przesyłanych na adres organizatora).
  Jeśli proponowany przez organizatora symbol będzie ze względów technicznych nieoptymalny albo niemożliwy do zastosowania (np. ze względu na zabronione znaki w adresach URL), programista CUI zaproponuje inny symbol, możliwie podobny do zastosowania w adresie formularza.

 8. Opcjonalnie: załączyć plik graficzny albo link do pliku graficznego (uprzednio umieszczonego na serwerze, np. za pomocą panelu aplikacji Konferencje PG), który będzie wyświetlany na stronie formularza. Przykład: https://platnosci.pg.edu.pl/conference/aap

Sposób realizacji usługi przez CUI PG

Zgodnie z przesłanym zamówieniem na stronę płatności, programista CUI przygotuje w całości formularz do dokonywania płatności.

W odpowiedzi na zgłoszenie, osoba zgłaszająca otrzyma adres (link) do strony z opracowanym formularzem płatności. Uzyskany adres URL można następnie zamieścić na dowolnej stronie internetowej, stronie konferencji, na ulotce itp. Dla optymalizacji procesu płatności, organizatorzy na swojej stronie mogą użyć w linku do formularza płatności dodatkowych parametrów - ich rodzaje z przykładami podano powyżej.

Prowizja od płatności

Dla zapewnienia wygody oraz uproszczenia procesu płatności po stronie płacącego, prowizja jest pobierana wyłącznie od uczelni.

Oznacza to, że osoba dokonująca płatności np. 100 zł faktycznie przelewa kwotę 100 zł i takie środki są przelewane na rachunek bankowy jednostki PG lub organizatorów wydarzenia. Następnie na koniec miesiąca PG otrzyma od operatora bramki płatniczej fakturę prowizyjną.

Wielkość prowizji jest zależna od kanału płatności. Obowiązuje więc inna prowizja dla BLIK-a, a inna za przelewy z kart płatniczych. W razie potrzeby dokładną wielkość prowizji można uzyskać u pracowników Biura CUI.

Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023