Profil naukowy

Niniejsza instrukcja wyjaśnia sposób uzupełnienia oraz korzystania z profilu naukowego użytkownika w portalu MOST Wiedzy.Aby zapoznać się z instrukcją kliknij sekcję, aby rozwinąć menu:

Po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu mostwiedzy.pl wyświetlona zostanie strona przedstawiona na rysunku poniżej.


Aby zalogować się do swojego profilu w systemie naciskamy przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym rogu strony. Dostępne są obecnie trzy metody logowania:


  • za pomocą konta PG (dane do logowania takie same jak do uczelnianego portalu Moja PG),

  • za pomocą identyfikatora ORCID.

  • za pomocą konta Google.

Jeśli wybrane zostanie logowanie za pomocą konta PG, w wyświetlonym widoku w odpowiednich polach podajemy skrócony login politechniczny oraz hasło. Dane do logowania są takie same jak do uczelnianego portalu Moja PG.

Podczas pierwszego logowania do portalu zadaniem użytkownika jest zapoznanie się i zaakceptowanie informacji o użytkowniku oraz treści regulaminu portalu. Akceptacja polega na zaznaczeniu wymaganych pól oraz kliknięciu przycisku DALEJ znajdującego się w prawej dolnej części, zgodnie z przedstawioną ilustracją.Aby włączyć tryb edycji swoich danych, klikamy przycisk włącz tryb edycji.

Strona profilowa po zalogowaniu podzielona jest na sekcje. Każdą z nich edytujemy oddzielnie. Portal został opracowany tak, aby umożliwić użytkownikom dużą elastyczność i swobodę w definiowaniu preferencji dot. kolejności wyświetlania treści publikowanych w systemie. Każda z portalowych zakładek posiada możliwość przesunięcia lub włączenia/wyłączenia jej widoczności. Służą do tego ikonki kierunkowego kursora (przesuwanie, ustawianie kolejności) oraz ikonka oka (włączająca/wyłączająca widoczność zakładki).

Aby edytować swoje zdjęcie profilowe, klikamy edytuj tuż pod miejscem przeznaczonym na zdjęcie profilowe. Przycisk Wybierz obraz pozwoli na wskazanie żądanego pliku ze zdjęciem (z dysku własnego komputera). Po wczytaniu zdjęcia, możemy je wykadrować przy pomocy suwaka umiejscowionego pod zdjęciem. Przycisk Ustaw zdjęcie zatwierdza zmiany.Sekcja Zatrudnienie jest częściowo uzupełniana automatycznie – na podstawie danych o zatrudnieniu w innych systemach informatycznych PG. Istnieje możliwość dodania w sposób manualny dodatkowo zajmowanych stanowisk. Także w tym miejscu można zarządzać widocznością danego wpisu, jak również  kolejnością wyświetlania w portalu. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem zapisz.Aby edytować obszary badawcze klikamy przycisk edytuj w sekcji Obszary badawcze

Edycja tych danych polega na dodaniu z listy podpowiedzi interesujących użytkownika (spośród zdefiniowanych w systemie obszarów badawczych). Wpisanie dowolnego ciągu znaków za ostatnim wpisem (patrz zrzut ekranu poniżej) zawęża ilość podpowiedzi. Jeśli w portalu brakuje danego obszaru, wówczas po jego ręcznym wpisaniu, zostanie on automatycznie dodany do wykazu obszarów w systemie.

Należy pamiętać o wypełnieniu danych także w języku angielskim. Aby zmienić język dla sekcji klikamy przycisk EN w prawym dolnym rogu sekcji. Wprowadzanie wpisów odbywa się analogicznie jak w polskiej wersji językowej. Aby zapisać wprowadzone zmiany klikamy przycisk zapisz.Sekcję Kontakt edytujemy poprzez wprowadzenie danych w portalu Moja PG. Dane te są bowiem synchronizowane automatycznie jeden raz w ciągu doby (synchronizacja sekcji powiązanych z Moja PG). Aby przejść do edycji danych osobowych klikamy przycisk edytuj treść w Moja PG. Portal przekieruje użytkownika bezpośrednio do uczelnianego portalu Moja PG.Kolejna sekcja w portalu MOST Wiedzy, tj. Wybrane publikacje prezentuje informacje na podstawie danych zawartych w systemie Moja PG (w toku synchronizacji danych – jeden raz na dobę). Edycję danych po stronie Moja PG można dokonać w aplikacji Nauka → Prace N-B → Moje prace N-B.Warto w tym miejscu wspomnieć o modyfikalności interfejsu portalu MOST Wiedzy. Oprócz wspomnianych wcześniej możliwości włączania/wyłączania widoczności oraz ustawiania kolejności wyświetlania elementów, dostępna jest tu również ikona gwiazdki. Jej zaznaczenie (poprzez kliknięcie na nią) przy danym wpisie, spowoduje dodanie wpisu do ulubionych oraz wyświetlenie go wyżej względem pozostałych wpisów – nie dysponujących takim zaznaczeniem. Kolejność wyświetlania wpisów (tj. kolejność kryteriów wyświetlania) odbywa się według następujących zasad:

  1. Na stronie głównej wyświetlane są maksymalnie trzy wpisy.

  2. Jako pierwsze prezentowane są wpisy oznaczone gwiazdką (ulubione), następnie pod nimi przedstawiane są wpisy z największą liczbą cytowań.

  3. W dalszej kolejności udostępniane są wpisy o największej liczbie wyświetleń.

  4. W końcu zaś wpisy przedstawiane są według kryterium chronologiczności (tj. najnowsze wpisy jako pierwsze w kolejności).

Jeśli określony wpis nie spełnia najważniejszego kryterium, sprawdzane jest dla niego kryterium niższego rzędu. Jeśli i to kryterium nie jest spełnione, pod uwagę brany jest warunek niższego rzędu itd.

Użytkownik może również zdecydować się na domyślne zwinięcie określonej sekcji. Aby zwinąć np. listę publikacji, wystarczy wyszarzyć ikonkę ekranu (poprzez kliknięcie na nią), znajdującą się w górnym lewym rogu tej sekcji

W efekcie wprowadzenia tego ustawienia strona główna wyświetli sekcję w sposób przedstawiony poniżej

Wyświetlenie zawartości sekcji możliwe będzie w takim przypadku po kliknięciu przycisku więcej.

Na tym samym rysunku widzimy również miejsce oznaczone jako Opis ogólny. Obszar ten jest polem, w którym można umieścić dowolne informacje tekstowe. Należy pamiętać o uzupełnieniu również wersji EN pola (włącznie z tytułem sekcji). Sekcję można także przenosić wyżej lub niżej pozostałych sekcji. Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku zapisz treść.Analogicznie jak powyżej, przy pomocy prostego edytora uzupełniamy zakładkę Biogram. Po włączeniu edycji treści mamy możliwość jej uzupełnienia. Należy pamiętać o uzupełnieniu informacji w języku angielskim. Zmiany zapisujemy poprzez kliknięcie przycisku zapisz treść.Zakładka Publikacje synchronizowana jest na podstawie danych z portalu uczelnianego Moja PG. Mechanizm obsługi, to znaczy kolejności wyświetlania i dodawania do ulubionych został opisany we wcześniejszym fragmencie instrukcji.

W tej zakładce istnieje możliwość łatwiejszego filtrowania poszczególnych publikacji, co przekłada się na efektywne i pełne zarządzanie wyświetlaną treścią.

Zakładka Osiągnięcia synchronizowana jest na podstawie danych zawartych w portalu Moja PG (jeden raz na dobę).

Edycji tych danych można dokonać od strony Moja PG w aplikacji Nauka → Profil naukowy → Stopnie naukowe.Zakładka Pełnione funkcje synchronizowana jest jeden raz na dobę na podstawie danych zawartych w portalu Moja PG (w zakładce Profil naukowy widocznej na powyższej ilustracji).Zakładka Organizacje synchronizowana jest na podstawie informacji zawartych w portalu Moja PG (jeden raz na dobę).

Edycję powyższych danych można dokonać w Moja PG w aplikacji Nauka → Profil naukowy → Organizacje i redakcje.Zakładka Projekty synchronizowana jest na podstawie danych pobieranych z portalu Moja PG (jeden raz na dobę).

Edycji tych danych można dokonać w Moja PG w aplikacji Projekty → Projekty → Moje realizowane projekty.W zakładce Dydaktyka znajdują się informacje o wszystkich prowadzonych zajęciach, w tym również o kursach prowadzonych na platformie eNauczanie PG.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na wprowadzenie opisów e-kursów z poziomu platformy eNauczanie. Opisy te są widoczne również na portalu MOST Wiedzy.Zakładka Laboratoria synchronizowana jest na podstawie danych z systemu Moja PG (jeden raz na dobę).

Edycji tych informacji można dokonać w Moja PG w aplikacji Nauka → Infrastruktura badawcza → Laboratoria.
Zakładka Recenzje synchronizowana jest na podstawie danych z systemu Moja PG (jeden raz na dobę).

Edycji tych informacji można dokonać w Moja PG w aplikacji Nauka → Profil naukowy → Recenzje i opinie.Ze względów technicznych, adres URL profilu osoby w portalu MOST Wiedzy zawiera w sobie, oprócz imienia i nazwiska osoby, dodatkowe znaki. Istnieje jednak możliwość uzyskania bardziej estetycznego adresu (tj. o większej czytelności), np. zawierającego wyłącznie imię i nazwisko. Po ustawieniu takiego dodatkowego adresu (tzw. aliasu) wizytówki, będzie on wskazywał na dotychczasowy adres podstawowy. Ze względu na bardziej korzystne brzmienie, alias może być następnie podawany na innych stronach internetowych lub w materiałach drukowanych, tradycyjnych wizytówkach itp.

Aby ustawić alias swojej strony z profilem (wizytówki), wykonaj następujące czynności:

  1. Jeśli tego nie uczyniono, zaloguj się do portalu MOST Wiedzy.

  2. Po zalogowaniu, w wyświetlonym widoku w prawym górnym rogu zobaczysz informację Jesteś zalogowany jako (Imię Nazwisko). Kliknij na swoje imię lub nazwisko.

  3. Wyświetlony zostanie widok ustawień konta. W centralnej części widoku dostępny będzie przycisk Zmień tak, jak na poniższej ilustracji. Kliknij na ten przycisk.

     4. Pole wyświetlające alias przejdzie w tryb edycji. Zmień teraz brzmienie aliasu, zgodnie z preferencjami

      5.Finalnie potwierdź wprowadzone zmiany, klikając na przycisk Zapisz.

        6.Gotowe. Od tej chwili alias Twojego profilu posiada skrócony adres, którym możesz się posługiwać na stronach internetowych oraz w materiałach drukowanych.

Dla weryfikacji, w innej zakładce przeglądarki wpisz adres URL w postaci: mostwiedzy.pl/ciag-znakow gdzie ciag-znakow stanowi zestaw znaków, jakie zdefiniowano w aliasie. Po wywołaniu poprawnie wpisanego aliasu, wyświetlony zostanie Twój profil w portalu MOST Wiedzy.


Powiązane artykuły


Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2023