Oceny cząstkowe

Oceny cząstkowe umożliwiają odnotowanie w Moja PG szczegółowych osiągnięć każdego z naszych studentów. Dzięki tej funkcjonalności możemy np. zapisać uzyskane przez studentów oceny na kolokwiach lub wejściówkach. System pozwala elastycznie zarządzać ilością i nazwami ocen cząstkowych (definiujemy je samodzielnie, wg naszych potrzeb). Student może zapoznać się z ocenami za pomocą Moja PG (Moja PG -> Student -> Studia -> Przedmioty -> student wybiera kurs -> przy wybranym przedmiocie z kolumny Akcje student wybiera "zajęcia" -> Oceny cząstkowe -> pokaż).


Oceny cząstkowe muszą być w pierwszej kolejności przez nas zdefiniowane (musimy określić ich ilość i nazwy na poszczególnych typach zajęć w ramach danego przedmiotu). Aby przejść do definiowania ocen cząstkowych należy w Moja PG wybrać aplikację Nauczyciel a następnie Przedmioty:

W zależności od tego, czy semestr się już rozpoczął czy jeszcze nie wybieramy przedmioty Aktualne lub Przyszłe – w naszym przykładzie są to przedmioty Aktualne:

Po wyświetleniu listy wybieramy ten przedmiot, w którym chcemy zdefiniować oceny cząstkowe:

Następnie przechodzimy na zakładkę Definicje ocen cząstkowych:

W tym miejscu będą się wyświetlały zdefiniowane oceny. W tej chwili nie mamy żadnych ocen cząstkowych, więc rozpoczynamy od dodania ocen – należy kliknąć na link Dodaj ocenę cząstkową:

Zostanie otwarte nowe okno, w którym należy określić, na jakim typie zajęć chcemy zdefiniować oceny (C – ćwiczenia, W – wykład, itd.), nazwę oceny cząstkowej i nazwę skróconą. Możemy także dopisać sobie jakieś uwagi do oceny (to pole nie jest wymagane):

Po wypełnieniu niezbędnych pól klikamy Zapisz:

W ten oto sposób tworzymy kolejne oceny cząstkowe zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, w efekcie czego będziemy mieli np. taki widok:

Oceny cząstkowe możemy tworzyć na przedmiocie także w trakcie trwania semestru. W każdej chwili możemy też sprawdzić szczegóły utworzonej oceny:

Po zapoznaniu się ze szczegółami klikamy Powrót:

Istnieje także możliwość edycji już utworzonej definicji, aby to wykonać klikamy Edytuj:

Po dokonaniu korekty należy pamiętać o zapisaniu zmian:

Definicje ocen cząstkowych możemy także usuwać:

Usunięcie definicji oceny cząstkowej dla której już wypełniliśmy oceny u studentów spowoduje także usunięcie tych ocen.

Wystawianie ocen cząstkowych odbywa się także na przedmiocie, na zakładce Studenci na zajęciach:

W kolejnym kroku należy wybrać grupę zajęciową, dla której mamy zamiar edytować oceny cząstkowe. W naszym przykładzie zdefiniowaliśmy oceny dla ćwiczeń, zatem wybieramy grupę ćwiczeniową:

Po wybraniu grupy zostanie wyświetlona lista studentów oraz oceny cząstkowe, jakie zdefiniowaliśmy. Aby wystawić te oceny należy kliknąć Edytuj:

W kolejnym kroku wskazujemy na liście rozwijanej, którą z ocen chcemy edytować. Załóżmy, że ma to być ocena z pierwszego kolokwium – wybieramy Kol1 i klikamy Edytuj:

W tym momencie system wyświetli nam pola tekstowe, w których możemy wpisać oceny cząstkowe. Należy pamiętać, że pola te nie mają ograniczeń co do rodzaju znaków – możemy więc wpisać zarówno "3,5" jak i np. "do poprawy".

Po wpisaniu ocen cząstkowych należy jeszcze uzupełnić datę:

Ostatnim krokiem jest zapisanie ocen – klikamy link Zapisz:

System Moja PG wyświetli potwierdzenie poprawnego zapisania terminu zaliczenia i ocen:

Powyższe okno zamykamy i możemy przejść do wystawiania ocen cząstkowych dla kolejnych grup danego typu.Zapisane oceny cząstkowe możemy wyeksportować do excela – w tym celu należy najpierw wyświetlić interesującą nas grupę studentów na zajęciach. Pod listą studentów znajduje się eksport do pliku – wystarczy kliknąć link XLS by pobrać listę:

Pobrana lista zawiera wszystkie wystawione oceny cząstkowe dla danej grupy zajęciowej:

Jeżeli studenci mają wystawione inne rodzaje ocen (np. oceny końcowe, jak w powyższym przykładzie) także będą one widoczne w pobranym pliku.Aby zaimportować oceny cząstkowe z pliku najlepiej w pierwszej kolejności wyeksportować oceny danej grupy zajęciowej do excela (jak przedstawiono powyżej) – dzięki temu będziemy mieli gotowy plik, który tylko wypełnimy odpowiednimi wartościami:

Po wpisaniu ocen cząstkowych dla kolejnego kolokwium plik zapisujemy i przechodzimy do Moja PG. Wyświetlamy odpowiednią grupę studentów na zajęciach i wybieramy Import ocen cząstkowych z pliku XLS:

W kolejnym kroku wczytujemy plik poprzez kliknięcie Wczytaj plik w formacie xls:

Wskazujemy wcześniej zapisany i edytowany plik z naszego komputera. Po załadowaniu pliku zobaczymy podgląd jego zawartości, po czym przechodzimy do Krok 2 – wybór kolumn:

W tym kroku, mając wyświetlony podgląd pliku, należy wybrać właściwe kolumny z danymi. Korzystaliśmy z pliku wcześniej wyeksportowanego z Moja PG, więc pozostaje nam tylko określenie kolumny, z której chcemy zaimportować oceny (pozostałe kolumny są we właściwym, domyślnym układzie). W naszym przypadku ocena z Kolokwium 2 znajduje się w kolumnie "F", zatem wybieramy z listy Kolumna z ocenami właśnie "F". Po właściwym ustawieniu kolumn przechodzimy doKrok 3 – wybór oceny do zaimportowania:

W kroku trzecim należy określić pod jaką zdefiniowaną wcześniej przez nas ocenę cząstkową chcemy zaimportować dane z wybranej wcześniej kolumny:

Następnie należy przejść do Krok 4 - wybór terminu zaliczenia.  Klikając na ikonie kalendarza należy wybrać interesującą nas datę.

Po ustawieniu tych parametrów przechodzimy do kolejnego kroku: Wczytanie danych.

W tym kroku na podglądzie możemy sprawdzić, czy oceny zostały poprawnie wczytane. Pierwsza kolumna zawierać będzie informacje o ewentualnych błędach w danym wierszu (oczywiście błędy w wierszach, w których znajdują się nagłówki kolumn należy zignorować). Jeżeli wszystkie dane wyglądają poprawnie klikamy Zapisz wczytane oceny: 

System poprosi jeszcze o potwierdzenie – klikamy Zapisz:

Wczytane przez nas oceny będą od razu widoczne na liście studentów na danych zajęciach:

W przypadku wystąpienia błędów w ocenach cząstkowych należy pamiętać, że zawsze istnieje możliwość ręcznej edycji ocen lub ponownego importu danych z pliku.
Nie ma możliwości dodania do menu ocen cząstkowych możliwości kopiowania oceny, zmiany jej pozycji w dół/górę oraz edycji do jakiego elementu przedmiotu jest przypisana (ćwiczenia, laboratorium, itd).

Funkcjonalność ocen cząstkowych w systemie MojaPG jest zaszłością z czasów, gdy system eNacuzanie nie był obowiązkowy. Zalecamy by cały proces dydaktyczny, oceny cząstkowe, wyniki itp. umieszczać w eNauczaniu w ramach kursu. Do MojaPG powinny być tylko importowane ostateczne oceny na protokole.

W eNauczaniu można tworzyć dowolną konfigurację ocen z dowolnymi nazwami. W tym celu na kursie należy wejść w sekcję Oceny, a następnie wybrać z listy rozwijalnej Ustawienia dziennika ocen. Z tego miejsca można dowolnie budować dziennik ocen dla kursu. Nie ma potrzeby budować zadań/kartkówek itp. Wystarczy zdefiniować element oceniany, mamy możliwość też definiowania całej kategorii (np., kartkówki), gdzie finalna ocena jest wyliczana zgodnie z zadaną regułą. Do tak zdefiniowanych ocen nie trzeba dodawać dat, można je nazywać jakkolwiek, pokazują się też tylko dla danego studenta. Ocen nie wpisujemy wtedy do arkusza w chmurze tylko do systemu eNauczanie.

Zaletą arkusza na eNauczaniu jest też możliwość zdefiniowania dowolnej reguły sumującej, co pozwala na automatyzację wyliczania oceny końcowej. W związku z tym, że cały proces kształcenia i tak musi być realizowany poprzez eNauczanie, które posiada całe zakres opisywanej funkcjonalności, nie planujemy modyfikować w tym zakresie ocen cząstkowych w MojaPG.
Powiązane artykuły
Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024