Lista słuchaczy studiów podyplomowych


Przechodząc do listy słuchaczy, wyświetli nam się tabela ze wszystkimi słuchaczami przypisanymi do danej Edycji studiów.

Klikając w ikony w kolumnie akcja, można wykonać:

 •  szczegóły - przejście do zakładki słuchacz, w której znajdują się wszystkie dane słuchacza 

 • nowa wiadomość - przejście do okna, z którego można wysłać wiadomość mailową lub sms do danego słuchacza,

 •  generowanie karty egzaminacyjnej - możliwość wygenerowania karty egzaminacyjnej danego słuchacza na konkretny semestr lub na wszystkie semestry.

 • rezygnacja - zmienia status słuchacza na rezygnacja,

Klikając w wiersz z nazwiskiem wybranego słuchacza przejdziemy do jego danych.

Dane słuchacz

W zakładce słuchacz widzimy status słuchacza, edycję w której bierze udział oraz aktualny semestr. Klikając ikonę ołówka, możemy zmienić semestr. 

W tym miejscu można zmienić status słuchacza na Absolwent, jednak aby było to możliwe należy najpierw wystawić świadectwo ukończenia studiów.

W zakładce dane osobowe, znajdują się wszystkie dane, które wprowadzone zostały podczas rekrutacji tj. dane osobowe, adres zamieszkania, adres do korespondencji, informacje o wykształceniu oraz informacje o finansowaniu i dacie złożenia formularza rekrutacyjnego. Wszystkie dane w tej zakładce można edytować jeśli zachodzi taka potrzeba. W tym celu klikamy Edytuj w danej sekcji, zmieniamy wybrane dane i klikamy Zapisz.

W zakładce dokumenty w sekcji dokumenty widać jakie dokumenty słuchacz złożył w procesie rekrutacji.

Jeśli słuchacz doniósł brakujące dokumenty już po rozpoczęciu studiów należy edytować tą sekcję i zaznaczyć brakujące dokumenty jako dostarczone i zapisać zmiany. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów, zmieni się status słuchacza z aktywnego warunkowo na aktywny.

W zakładce dokumenty można również utworzyć świadectwo ukończenia studiów oraz wydać zaświadczenie.

W sekcji zaświadczenie można sporządzić odpowiednie dokumenty na potrzeby słuchacza.  Aby wydać zaświadczenie należy wybrać z listy typ zaświadczenia. 

W zależności od zaświadczenia należy określić semestr, którego zaświadczenie oraz datę, a następnie kliknąć Generuj.

Zaświadczenia możliwe do wydania:

 • zaświadczenie standardowe - zaświadczenie że dana osoba jest słuchaczem studiów podyplomowych

 • zaświadczenie o przyjęcie na studia

 • zaświadczenie do instytucji - zaświadczenie, że słuchacz uczestniczył we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie studiów podyplomowych w danym semetrze,

 • zaświadczenie o ukończeniu semestru

 • zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów

Wszystkie wygenerowane zaświadczenia dla danego słuchacza będą zapisane w Historii wygenerowanych zaświadczeń. Stąd też można je pobrać do wydruku klikając ikonę drukarki.

W sekcji Świadectwo ukończenia studiów, możliwe jest wygenerowanie świadectwa jeśli słuchacz zaliczy wszystkie przedmioty oraz dokona niezbędnych opłat. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione to wyświetli się następujący komunikat:

W zakładce przedmioty widoczne są przedmioty, które słuchacz musi zaliczyć zgodne z programem studiów.

Uwaga!

Sekretariat Studiów podyplomowych wprowadza do systemu ocenę z przedmiotu lub zaliczenie w imieniu osoby prowadzącej zajęcia wyłącznie na podstawie protokołu.

Klikając ikonę ołówka pracownik sekretariatu studiów może wpisać ocenę, jaką słuchacz otrzymał z danego przedmiotu.  W oknie, które się pojawi należy wybrać ocenę z listy ocen oraz uzupełnić datę wystawienia oceny (domyślnie pojawi się aktualna data, którą można zmienić klikając na ikonę kalendarza i wybierając poprawną datę), a następnie kliknąć Zapisz.

W momencie kiedy pracownik sekretariatu uzupełni ocenę z danego przedmiotu na liście pojawi się jego nazwisko w rubryce Ocena wystawiona przez.

W zakładce wiadomości można wysłać wiadomość do danego słuchacza. 

Klikając Nowa wiadomość możemy wybrać czy ma być to wiadomość email czy sms (warunkiem wysłania wiadomości sms jest posiadanie przez słuchacza polskiego numeru telefonu, wpisanego w danych osobowych)

Wpisujemy temat oraz treść wiadomości a następnie klikamy wyślij. Wiadomości zostaną zapisane na liście korespondencji.

W zakładce płatności należy odnotowywać płatności za studia. 

Klikając Edytuj należy zaznaczyć, którą płatność słuchacz już uregulował i czy wydano fakturę do danej płatności. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć Zapisz.

Słuchacz może wystąpić o inne rozłożenie rat, w tym celu w zakładce płatności można ustawić indywidualny plan wpłat.

Operacje masowe

Wyświetlając listę wszystkich słuchaczy istnieje możliwość wykonania operacji masowych (np. wysłanie wiadomości o egzaminie do wszystkich słuchaczy).  Wybrane operacje masowe możemy wykonać do wszystkich lub tylko do wybranych słuchaczy. Aby wykonać daną operację masową do wszystkich słuchaczy należy zaznaczyć checkbox w pierwszym wierszu tabelo, analogicznie jeśli chcemy wykonać daną operację tylko do kilku słuchaczy to zaznaczamy checkbox koło ich danych osobowych. Zaznaczenie choć jednej osoby z listy sprawi, że ikony operacji masowych zaczną być aktywne (oprócz ikony generowania. listy wszystkich słuchaczy).

Do operacji masowych, które możemy wykonać zalicza się:

 •  wysłane wiadomości do wszystkich/wybranych osób

 •  przypisanie przedmiotu do wybranych osób

 •  generowanie wydruków kart egzaminacyjnych

 •  wygenerowanie zaświadczenia

 •  edycja semestru

 •  generowanie listy wszystkich słuchaczy - wygeneruje się plik pdf z listą wszystkich słuchaczy
Powiązane artykułyCentrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej 2024